Одит 2015

- Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет за 2015 г. на Технически университет - Варна

- Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2015г. на Технически университет - Варна

- Баланс към 31.12.2015 г. на Технически университет

- Обяснителна записка към баланс на Технически университет към 31.12.2015 г.

- Отчет - 2015г.

- Обяснителна записка към отчет на бюджет 31.12.2015г.