ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА ОТДЕЛА
Планиране, подготовка и провеждане на процедурите за обществени поръчки. Съхранение на документите по приключили процедури. Предоставяне на информация за обществените поръчки и участие в контрола по изпълнението.
Провеждане на процедури по ЗДС и ППЗДС.
 
ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОТДЕЛА
    1. Участва в планирането, организирането и координирането на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на необходимите процедури за възлагане на обществени поръчки в ТУ-Варна.
    2. Участва съвместно с юристите от отдел „Правен“в разработването на документациите за участие в обявените процедури за възлагане на обществени поръчки;
    3. Изпраща изискуемите проекти на документи от документацията за участие за осъществяване на предварителен контрол от:
управляващия орган на съответната оперативна програма - в случай, че обществената поръчка е финансирана със средства от европейските фондове;
    4. Изготвя проектите на предвидените в ЗОП решения, обявления и уведомления и отговаря за своевременното им изпращане до АОП и Европейската комисия, когато е необходимо;
    5. Изготвя проектите на заповедите за назначаване на комисиите за провеждане на процедурата;
    6. Предприема необходимите действия за осигуряване участието на външни експерти и/или лицата, посочени от управляващия орган на съответната програма, в състава на комисията за провеждане на процедурата, когато е предвидено;
    7. Участва чрез своите специалисти в комисиите за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
    8. Организира сключването на договорите за възлагане на обществените поръчки и осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с отговорното административно звено, от което получава своевременно необходимата информация;
    9. Води регистъра за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки;
    10. Съхранява документациите за участие на проведените процедури за възлагане на обществените поръчки;
    11. Изготвя становища и съдейства на юристите от отдел „ Правен“ за изграждане на стратегия за правна защита при подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки;
    12. Осъществява и други административни дейности, свързани с организирането и провеждането на конкретни процедури за възлагане на обществени поръчки.
. Подготвя, обявява и провежда процедури за отдаване под наем на недвижими имоти или части от тях държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на ТУ-Варна, по реда на ЗДС и ППЗДС.

ОТГОВОРНОСТИ НА ОТДЕЛА

    1. Отговаря за ефективността на създадената организация
    2. Отговаря за нарушаване на правилата, регламентиращи обществените поръчки.
    3. Отговаря за своевременно изготвяне, обобщаване и предоставяне на информацията, свързана с обществените поръчки
    4. Отговаря за спазване на сроковете за изразяване на мнение или даване на становище, определени в Заповеди на Ректора и/или правилници на Университета.
    5. Отговаря за конфиденциалността при работа с поверителна информация и документи.
    6. Отговаря за качественото и срочно изпълнение на задачите.
    7. Отговаря за взетите решения и предложения за решения.
    8. Отговаря за лоялността към Университета, посредством ефективното изпълнение на задълженията си.Началник отдел: Антоанета Мянкова
E-Mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
стая: 101 МФ

експерт обществени поръчки: Диана Драганова
E-Mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.