International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA2020), 24 -27.09.2020, Варна, България

Тематични области на конференцията: биомедицина – обработка на сигнали и изображения; иновации в информационните технологии; информационни и комуникационни технологии; иновативни материали; биомедицински сензори и сензорни мрежи; биомедицинска електроника; здравни приложения; телемедицина и мобилно здравеопазване;  IoT за здраве и благополучие; образователни и учебни технологии

За повече информация: https://www.sensornetworkslab.com/bia2020-1

Международна конференцията “EКО ВАРНА“, юни 2020

Форумът представя научни разработки в направления транспорт, екология, машиностроене. Той е място, където се срещат учени от страната и чужбина, обменя се информация за най-новите постижения в научните направления, постижения и новости, което е особено важно за младите учени и докторанти и за тяхната успешна научна кариера.
Тематични области на конференцията:
биогорива за ДВГ; автомобилът и човешкото здраве; ефективност и екология на транспортните средства; развитие на конструкциите и технологиите на транспортните двигатели; газови горива, транспорт и системи; сервиз и и диагностика на транспортните средства; автомагистрали и транспорт и др.

За повече информация и настъпили изменения във връзка с настоящата обстановка в страната -   https://ecovarna.org/

Следете сайта за периодично подавана актуална информация