На 15.10.2021г. Технически университет – Варна сключи споразумение с ВСУ ,,Черноризец Храбър” -Варна за изпълнение на заложените дейности и критерии  по проект BG05M2OP001-2.01-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Проектът е финансиран по процедура BG05M2OP001-2.016 ,,Модернизация на висшите училища”, със съфинансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове, и се изпълнява в партньорство от 3 български и 4 чуждестранни университета. Основните цели на проекта са да се разработят и стартира обучение  по 2 нови съвместни учебни програми в ОКС „Магистър” – едната в областта на зелената и синя енергия, а другата в областта на 3D технологии за проектиране и производство. Останалите проектни дейности са насочени към повишаване на квалификацията на целевите групи чрез обучения, специализации, мобилности с цел обучения, преподаване, научно-изследователска дейност и др. Предвижда се и развитие на меките умения и кариерно ориентиране на студенти с цел успешно реализиране и адаптиране към пазара на труда. 

В тази връзка, на основание чл. 32, ал.1, т.3 от Закона за висшето образование, чл.15, ал.1, т.5 от Правилника за устройството и дейността на Технически университет-Варна, договор BG05M2OP001-2.01-0026 между бенефициента ВСУ „Черноризец Храбър“ и УО на ОП НОИР от 08.11.2021г, и изискванията на Ръководството за изпълнение на административни договори за представяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР относно наложеното нормативно изискване за извършване на предварителен подбор, чрез конкурс, за сключване на трудов договор с лица, които не са преминали предварителна оценка заедно с проектното предложение, Технически университет – Варна обявява 2 (два) броя конкурси (Заповед №762/16.12.2021г.) за попълване на Управленския екип с експерти, чиято експертиза е необходима за техн. изпълнение и счетоводната отчетност на дейностите:

Обявите по отделните конкурси са достъпни в секция „Съобщения“ на НИИ на сайта на ТУ-Варна. Документи за участие в конкурса се приемат до 15 ч. на 22.12.2021 г., съгласно списъка указан в обявите. Формите , необходими за попълване на автобиография и декларациите са достъпни към настоящата обява.

Всички последващи съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на сайта на ТУ-Варна.

Автобиография
Декларация обстоятелства
Декларация съответствие