На 24.06.2021 г. Технически университет – Варна сключи споразумение с ИУ-Варна за изпълнение на заложените дейности и критерии по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“. Проектът е финансиран по процедура BG05M2OP001-2.016 ,,Модернизация на висшите училища”, със съфинансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове, и се изпълнява в партньорство от 4 български и 13 чуждестранни университета. Основните цели на проекта са да се модернизира образователния продукт чрез предлагане на съвместни учебни програми, тяхната дигитализация чрез внедряване на дигитални и облачни технологии в учебния процес и повишаване на квалификацията на преподаватели, студенти, млади учени, докторанти, изследователи и др. Предвижда се разработване и внедряване на 4 нови съвместни учебни програми, в т.ч. „Data Science“; „Интегрирани системи за дистанционно наблюдение и контрол“; „Уеб дизайн и сигурност“ и „Съвременни системи в земеделието“, както и тяхното дигитализиране и обезпечаване с необходимото ИКТ оборудване. Останалите проектни дейности са насочени към повишаване на квалификацията на целевите групи чрез обучения, специализации, мобилности с цел обучения, преподаване, научно-изследователска дейност и др. В допълнение се предвижда и развитие на меките умения и умения за кариерно ориентиране на студенти чрез семинари с участието на експерти от бизнеса с цел реализиране на лицата и успешното им адаптиране към пазара на труда.

В тази връзка, на основание чл. 32, ал.1, т.3 от Закона за висшето образование, чл.15, ал.1, т.5 от Правилника за устройството и дейността на Технически университет-Варна, договор №BG05M2OP001-2.016-0002-С01 между бенефициента ИУ-Варна и ОП НОИР от 14.07.2021г, и изискванията на Ръководството за изпълнение на административни договори за представяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР относно наложеното нормативно изискване за извършване на предварителен подбор, чрез конкурс, за сключване на трудов договор с лица, които не са преминали предварителна оценка заедно с проектното предложение, Технически университет – Варна обявява конкурс (Заповед №41/23.01.2023 г.) за попълване на Управленския екип с експерт, чиято експертиза е необходима за счетоводната отчетност на позиция:

Обявата по конкурса е достъпна на сайта на ТУ-Варна. Документите за участие в конкурса се приемат до 16 ч на 29.01.2023 г., съгласно списъка указан в обявата и формите достъпни в секция “Научна дейност”, Раздел Образци на електронни формуляри на сайта на ТУ-Варна.

Всички последващи съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на сайта на ТУ-Варна.