Учебни такси ОКС "Магистър"

Семестриалните такси за ОКС "Магистър" 2022/2023

 

ПН Специалност    Семестриални такси
Редовно Задочно Дист.
Продължител-
ност
СДО НСДО СДО НСДО НСДО
3.4 "СД" "Социален мениджмънт" 3 семестъра - 1067.00 - 522.33 -
"Социален мениджмънт" 4 семестъра - 1067.00 - 522.33 -
"Социална работа с деца" 3 семестъра - 1067.00 - 522.33 -
"Социална работа с деца" 4 семестъра - 1067.00 - 522.33 -
"Социална работа при лица с девиантно поведение" 3 семестъра - 1067.00 - 522.33 -
"Социална работа при лица с девиантно поведение" 4 семестъра - 1067.00 - 522.33 -
"Безопасни и здравословни условия на труд" 3 семестъра - 1067.00 - 522.33 -
"Безопасни и здравословни условия на труд" 4 семестъра - 1067.00 - 522.33 -
"Социално предприемачество" 3 семестъра - 1067.00 - 522.33 -
"Социално предприемачество" 4 семестъра - 1067.00 - 522.33 -
5.1 "МИ" "Машиностроителна техника и технологии" 3 семестъра - 1847.50 - 782.50 -
"Машиностроителна техника и технологии" 4 семестъра - 1847.50 - 782.50 -
"Машиностроителна техника и технологии" - след ОКС "Проф. Бакалавър 5 семестъра - 1847.50 - 782.50 -
"Компютъризирани технологии в машиностроенето" 3 семестъра 325.00 1847.50 - 782.50 -
"Компютъризирани технологии в машиностроенето" - др. спец 3 семестъра 325.00 1847.50 - 782.50 -
"Компютъризирани технологии в машиностроенето" 4 семестъра - 1847.50 - 782.50 -
"Съвременни технологии в земеделието" 5 семестъра - - - 782.50 -
"Техника и технологии за обработване на материалите" 3 семестъра - 1847.50 - 782.50 -
"Техника и технологии за обработване на материалите" 4 семестъра - 1847.50 - 782.50 -
"Химическо машиностроене" 3 семестъра - 1847.50 - 782.50 -
"Химическо машиностроене" 4 семестъра - 1847.50 - 782.50 -
"ДВГ и автомобилна техника" - след ОКС "Проф. Бакалавър" 5 семестъра - 1847.50 - 782.50 -
5.2 "ЕТЕА" "Електротехника" 3 семестъра 325.00 2141.50 - 880.50 -
"Електротехника" 4 семестъра 325.00 2141.50 - 880.50 -
"Възобновяеми енергийни източници" (ВЕИ) 3 семестъра 325.00 2141.50 - 880.50 -
"ВЕИ (Проектиране на съоражения за ВЕИ)" 3 семестъра 325.00 2141.50 - 880.50 -
"Електротехника (ВЕИ)" 4 семестъра - - - - -
"ВЕИ" - след ОКС "Проф. Бакалавър" 5 семестъра - 2141.50 - 880.50 -
"Електроника" 3 семестъра 325.00 2141.50 - 880.50 -
"Електроника" 5 семестъра 325.00 2141.50 - 880.50 -
"Електроника" - след ОКС "Проф. Бакалавър" 5 семестъра - 2141.50 - 880.50 -
"Електронни системи за нови енергийни източници" 3 семестъра - - - 880.50 -
"Медицинска електроника" 3 семестъра - - - 880.50 -
"АИУКС" 3 семестъра 325.00 2141.50 - 880.50 -
"АИУКС" - след ОКС "Проф. Бакалавър" 5 семестъра - 2141.50 - 880.50 -
Siemens PLS технологии за управление" 3 семестъра 325.00 2141.50 - 880.50 -
Siemens PLS технологии за управление" - след ОКС "Проф. Бакалавър" 5 семестъра - 2141.50 - 880.50 -
"Индустриални роботизирани системи и автоматизация" 3 семестъра - 2141.50 - 880.50 -
"Системи за автоматизация на сгради" 3 семестъра 325.00 2141.50 - 880.50 -
5.3 "ККТ" "Софтуерно инженерство" 3 семестъра 375.00 1677.00 - - -
"Софтуерно инженерство" 5 семестъра - 1677.00 - - -
"Киберсигурност" 3 семестъра 375.00 1677.00 - - -
"Компютъризирани технологии в бизнеса" 3 семестъра 375.00 1677.00 - - -
"Компютъризирани технологии в бизнеса" 5 семестъра - 1677.00 - - -
"Информационни системи и технологии" 3 семестъра 375.00 1677.00 - - -
"Информационни системи и технологии" 5 семестъра - 1677.00 - - -
"Microsoft информационни технологии" 3 семестъра 375.00 1677.00 - - -
"Microsoft информационни технологии" 5 семестъра - 1677.00 - - -
"Системи за изкуствен интелект" 3 семестъра 375.00 1677.00 - - -
"Телекомуникации и мобилни технологии" 3 семестъра 375.00 1677.00 - 734.00 -
"Телекомуникации и мобилни технологии" 4 семестъра 375.00 1677.00 - 734.00 -
"Телекомуникации и мобилни технологии" - след ОКС "Проф. Бакалавър" 5 семестъра - 1677.00 - 734.00 -
"Компютърни мрежи и комуникации" 3 семестъра 375.00 1677.00 - - -
"Компютърни мрежи и комуникации" 5 семестъра - 1677.00 - - -
5.4 "Е" "Топлотехника и ВЕИ" 3 семестъра 325.00 1690.00 - 730.00 -
"Топлотехника и ВЕИ" 6 семестъра - 1690.00 - 730.00 -
"Електроенергийни системи" 3 семестъра 325.00 1690.00 - 730.00 -
"Електроенергийни системи" 4 семестъра - 1690.00 - 730.00 -
"Електроенергиен мениджмънт" 3 семестъра 325.00 1690.00 - 730.00 -
"Електроенергиен мениджмънт" 4 семестъра - 1690.00 - 730.00 -
"Производство на електрическа енергия от ВЕИ" 3 семестъра 325.00 1690.00 - 730.00 -
"Производство на електрическа енергия от ВЕИ" 4 семестъра - 1690.00 - 730.00 -
"ЕСЕОП" 3 семестъра 325.00 1690.00 - 730.00 -
"ЕСЕОП" 4 семестъра - 1690.00 - 730.00 -
"ЕСЕОВТ" 3 семестъра 325.00 1690.00 - 730.00 -
"ЕСЕОВТ" 4 семестъра - 1690.00 - 730.00 -
5.5 "ТКА" "Корабостроене и морска техника" 3 семестъра - 1753.00 - 751.00 -
"Корабостроене и морска техника" 4 семестъра - 1753.00 - 751.00 -
"Проектиране на морски уредби и системи" 4 семестъра - 1753.00 - 751.00 -
"Експлоатация на флота и пристанищата" 3 семестъра - 1753.00 - 751.00 -
"Експлоатация на флота и пристанищата" 4 семестъра - 1753.00 - - -
"Логистика на водния транспорт" 3 семестъра - 1753.00 - - -
"Инженерна екология" 3 семестъра - 1753.00 - 751.00 -
"Транспорта техника и технологии" 3 семестъра - - - 751.00 -
"Транспорта техника и технологии" 5 семестъра - - - 751.00 -
"Транспорта техника и технологии" - след ОКС "Проф. Бакалавър" 5 семестъра - - - 751.00 -
Регулирани специалности "Корабни машини и механизми" 3 семестъра - 1928.00 - 826.00 -
"Корабни машини и механизми" 6 семестъра - 1928.00 - 826.00 -
"Корабоводене" 3 семестъра - 2028.00 - 851.00 -
"Електрообзавеждане на кораба" 3 семестъра - 1928.00 - 826.00 -
5.13 "ОИ" "Индустриален мениджмънт" 3 семестъра 375.00 1645.50 - 723.50 -
"Индустриален мениджмънт" 4 семестъра - - - 723.50 -
"Корпоративен мениджмънт" 3 семестъра 375.00 1645.50 - 723.50 -
"Корпоративен мениджмънт" 4 семестъра - - - 723.50 -
"Технологично предприемачество и иновации" 3 семестъра - - - 723.50 -
"Технологично предприемачество и иновации" 4 семестъра - - - 723.50 -
Управление на качеството 3 семестъра - - - 723.50 -
Управление на качеството 4 семестъра - - - 723.50 -
"Индустриален дизайн" 3 семестъра 375.00 1645.50 - - -
"Индустриален дизайн" 4 семестъра 375.00 1645.50 - - -
6.1 "Р" "Семепроизводство и растителна защита" 3 семестъра 375.00 - - 1060.55 -
"Семепроизводство и растителна защита" 4 семестъра - - - 1060.55 -

 

*СДО (събсидирано от държавата обучение)

*НСДО (несъбсидирано от държавата обучение)

*ПН (професионално направление)

Семестриалната такса може да бъде платена в произволна банка или чрез Изипей, по сметката на ТУ - Варна в обслужващата банка:

Банка: ОББ АД
IBAN: BG33 UBBS 80023116000310
BIC код : UBBSBGSF

Титуляр: Технически университет - Варна

!!! При попълване на вносната бележка за "задължено лице" се изписва името на студента – собствено, бащино и фамилно и ЕГН. За "основание на плащане" се изписва "семестриална такса, специалност, форма на обучение и факултетен номер".

Учебни такси ОКС "Бакалавър" СДО

Семестриалните такси за ОКС "Бакалавър" (субсидирано от държавата обучение) съгласно заповед 664 ПФ / 08.05.2020 на Ректора на ТУ-Варна са съответно:

Специалност   Семестриална такса - редовно обучение Семестриална такса - задочно обучение
Автоматика,информационни и управляващи компютърни системи АИУКС 325,00 лв. 275,00 лв.
Автомобилна техника АТ 325,00 лв. -
Агрономство А 375,00 лв. 300,00 лв.
Биомедицинска електроника БМЕ 325,00 лв. 275,00 лв.
Възобновяеми енергийни източници ВЕИ 325,00 лв. 275,00 лв.
Електроенергетика ЕЕ 325,00 лв. 275,00 лв.
Електроника Е 325,00 лв.  275,00 лв.
Електрообзавеждане на кораба ЕОК 700,00 лв. 515,00 лв.
Електроснабдяване и електрообзавеждане ЕСЕО 325,00 лв. 275,00 лв.
Електротехника и електротехнологии ЕТЕТ 325,00 лв. 275,00 лв.
Защита на населението при бедствия и аварии ЗНБА 375,00 лв. 300,00 лв.
Индустриален дизайн ИД  375,00 лв. -
Индустриален мениджмънт ИМ  375,00 лв. 300,00 лв.
Инженерна екология ИЕ 325,00 лв. 275,00 лв.
Информационни и комуникационни технологии ИКТ 375,00 лв. 300,00 лв. 
Компютъризирани технологии в машиностроенето КТМ  325,00 лв. 275,00 лв.
Компютърни системи и технологии КСТ  375,00 лв. 300,00 лв.
Корабни машини и механизми КММ  650,00 лв. 500,00 лв.
Корабоводене К  800,00 лв. 650,00 лв.
Корабостроене и морска техника КМТ  325,00 лв. -
Логистика на водния транспорт ЛВТ 325,00 лв. 275,00 лв.
Машиностроителна техника и технологии МТТ 325,00 лв. 275,00 лв.
Производствен инженеринг ПИ 325,00 лв. 275,00 лв.
Роботика и мехатроника РМ 325,00 лв. 275,00 лв.
Софтуерни и интернет технологии СИТ 375,00 лв. -
Социален мениджмънт СМ 300,00 лв. 275,00 лв.
Технологично предприемачество и иновации ТПИ 375,00 лв. 300,00 лв.
Топлотехника и инвестиционно проектиране ТИП 325,00 лв. 275,00 лв.
Транспортна техника и технологии ТТТ 325,00 лв. 275,00 лв.
Транспортна техника и технологии - Колеж в структурата на Университета ТТТ_к - 275,00 лв.

 

Семестриалната такса може да бъде платена в произволна банка или чрез Изипей, по сметката на ТУ - Варна в обслужващата банка:

Банка: ОББ АД
IBAN: BG33 UBBS 80023116000310
BIC код : UBBSBGSF

Титуляр: Технически университет - Варна

!!! При попълване на вносната бележка за "задължено лице" се изписва името на студента – собствено, бащино и фамилно и ЕГН. За "основание на плащане" се изписва "семестриална такса, специалност, форма на обучение и факултетен номер".

 

Учебни такси

Семестриалните такси за ОКС „Проф. бакалавър по…“ и ОКС "Бакалавър" (субсидирано от държавата обучение) съгласно РМС № 283 от 05 май 2022 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2022/2023 г. и съгласно заповед № 1032-ПФ / 16.05.2022 г. на Ректора на ТУ-Варна са съответно:

 • За всички професионални направления в област „Технически науки” (без ПН „Общо инженерство“, „Комуникационна и компютърна техника“ и „Енергетика“):
  - редовно обучение – 325 лв.;
  - задочно обучение – 275 лв.;
 • За професионално направление „Общо инженерство“ и „Комуникационна и компютърна техника“:
  -редовно обучение – 375 лв.;
  -задочно обучение – 300 лв.
 • За професионално направление „Енергетика” (само за 1 курс):
  - редовно обучение – 605 лв.;
  - задочно обучение – 500 лв.
 • За професионално направление „Енергетика” (за всички останали курсове):
  - редовно обучение – 325 лв.;
  - задочно обучение – 275 лв.
 • За професионално направление „Растениевъдство”:
  - редовно обучение – 375 лв.;
  - задочно обучение – 300 лв.
 • За професионално направление „Социални дейности”:
  - редовно обучение – 300 лв.;
  - задочно обучение – 275 лв.
 • За специалности по регулирани професии:
  • Специалност „Корабни машини и механизми“ (за 1, 2 и 3 курс):
   - редовно обучение – 650 лв.;
   - задочно обучение – 500 лв.
  • Специалност „Корабни машини и механизми“ (само за 4 курс):
   - редовно обучение – 560 лв.;
   - задочно обучение – 470 лв.
  • Специалност „Електрообзавеждане на кораба“ (за 1, 2 и 3 курс):
   - редовно обучение – 700 лв.;
   - задочно обучение – 515 лв.
  • Специалност „Електрообзавеждане на кораба“ (само за 4 курс):
   - редовно обучение – 605 лв.;
   - задочно обучение – 515 лв.
  • Специалност „Корабоводене“ (за 1, 2 и 3 курс):
   - редовно обучение – 800 лв.;
   - задочно обучение – 650 лв.
  • Специалност „Корабоводене“ (само за 4 курс):
   - редовно обучение – 645 лв.;
   - задочно обучение – 600 лв.

Семестриалната такса може да бъде платена в произволна банка или чрез Изипей, по сметката на ТУ - Варна в обслужващата търговска банка:

Банка: ОББ АД
IBAN: BG33 UBBS 80023116000310
BIC код : UBBSBGSF

Титуляр: Технически университет - Варна

!!! При попълване на вносната бележка за "задължено лице" се изписва името на студента – собствено, бащино и фамилно и ЕГН. За "основание на плащане" се изписва "семестриална такса, специалност и форма на обучение".