Уважаеми студенти,

Информираме Ви, че с решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 от 13.10.2017 г., периодът на изпълнение на проект BG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1" се удължава до 29.09.2018 г.

Съгласно чл. 4, ал. 3 от Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект "Студентски практики - Фаза 1", всички започнали практически обучения трябва да приключат най-късно до един месец преди края на проекта (29.08.2018 г.).

Кандидатстването в проекта е изцяло чрез онлайн платформата http://praktiki.mon.bg/sp.

С цел ефективно и съответстващо на нормативната уредба изпълнение на процесите по провеждането на студентските практики задължително трябва да се запознаете с правилата и условията, утвърдени с Инструкцията. Утвърдената Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект "Студентски практики - фаза I" може да намерите в секция "За проекта", подсекция "Документи" или на интернет адрес: http://praktiki.mon.bg/sp/pages/documents.

В проекта могат да участват всички студенти от Технически университет – Варна, като:

Всички, които желаят да се включат могат да подадат своите договори, включително студенти от 1-ви курс, като се спазват всички действащи към момента правила.

Изисквания

 • Практическо обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални направления или област на висше образование), в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от обучаващата организация съгласно нарочно изготвена програма.
 • Практическото обучение по проекта е различно от предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика.
 • Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на обучаващата организация - ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник.
 • Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система модул, след което може да кандидатства за обяви публикувани от обучаваща организация.

Студентът-практикант не може да провежда практическо обучение в обучаваща организация:

 • с която е в трудови правоотношения и/или правоотношения по ЗЗД;
 • с чийто собственик и/или член на управляващ орган е в родство по пряка и по съребрена линия;
 • при ментор, с когото е в родство по пряка и съребрена линия.

За тези обстоятелства студентът-практикант подписва декларация по образец при подписването на договора си.

Функционални експерти:

 1. доц. д-р инж. Маргрета Парашкеванова Василева - Водещ функционален експерт, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 2. доц. дн Тошко Христов Петров - Функционален експерт, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 3. доц. дн инж. Антон Славчев Георгиев - Функционален експерт, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 4. доц. д-р инж. Павлина Калчева Лютова - Функционален експерт (за специалности: МТМ, КТМ, ПИ, ХМ, СИХНГП, ТТТ и колеж Варна), Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 5. доц. д-р инж. Маринела Йорданова Йорданова - Функционален експерт (за специалности: ЕТ, ВЕИ,ЕЕ, ЕСЕО и ЕОК), Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 6. доц. д-р инж. Ирина Добрева Костова - Функционален експерт (за специалности: КМТ, КММ, КВ и ЕФП), Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 7. доц. д-р инж. Слава Миланова Йорданова - Функционален експерт (за специалности: КСТ, СИТ, АИУКС, РМ, КТТ, ТКМТ, Е и БМЕ), Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 8. доц. д-р Беанета Василева Янева - Функционален експерт (за специалности: СМ, А, ТТОМОС, ИЕ, ИД, ИМ и ТПИ), Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 9. доц. д-р инж. Радко Петров Михайлов - Функционален експерт (за специалности от ДТК), Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Технически изпълнители - прием на договори със студенти:

 1. Елена Михайлова Кинджакова (за специалности: МТМ, КТМ, ПИ, ХМ, СИХНГП, ТТТ, колеж Варна, КМТ, КММ, КВ и ЕФП), тел.: 0896666144, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , стая 313а ЕФ.
 2. Евгения Стоянова Димитрова (за специалности: ЕТ, ВЕИ,ЕЕ, ЕСЕО, ЕОК, СМ, А, ТТОМОС, ИЕ, ИД, ИМ и ТПИ и ДТК), тел.: 0893653007, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , стая 802 ЕФ.
 3. Янита Добромирова Черногорова (за специалности: КСТ, СИТ, АИУКС, РМ, КТТ, ТКМТ, Е и БМЕ), тел.: 0878148109, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , стая НУК 121.

 Екип на проекта при ТУ - Варна