Катедра „Топлотехника” води учебен процес осигуряващ фундаменталната подготовка в специалностите от професионалното направление „Машинно инженерство” по дисциплините „Термодинамика”, „Топло- и масопренасяне”, „Механика на флуидите”, „Хидравлични и пневматични машини и задвижвания” и „Автоматично регулиране и управление”.

Специализиращата подготовка в специалност „Топлотехника и инвестиционно проектиране” (ОКС „Бакалавър”) и "Топлотехника" и "Топлотехника и възобновяеми енергийни източници" ("ОКС „Магистър”) по дисциплини от направленията  „Топлообменни, масообменни и горивни апарати и системи”, „Топло и газоснабдяване”,  „Отопление, вентилация и климатизация”, „Хладилна и сушилна техника”, „Възобновяеми енергийни източници и оползотворяване на отпадъчна топлина”, „Компютърни системи за инженерно проектиране” и други.

Научно-изследователската дейност и международното сътрудничество са свързани с научните направления: Теоретична топлотехника, Приложна топлотехника, Механика на флуидите, Автоматизирани системи за информация и управление.

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра

«Топлотехника»

Ръководител на катедрата

доц. д-р инж. Даниела Пенева Чакърова

Състав на катедрата

доц. д-р инж. Даниела Пенева Чакърова
доц. д-р инж. Пенка Нелиева Златева
доц. д-р инж. Илия Иванов Хаджидимов
доц. д-р инж. Анастас Тодоров Янгьозов
гл. ас. д-р инж. Надежда Огнянова Досева
гл. ас. д-р инж. Кръстин Красимиров Йорданов
ас. инж. Денка Иванова Кънчева
ас. инж. Дамянка Стоянова Димитрова

 Създаване на катедрата

 

Катедра „Топлотехника” е създадена през 1998 г. с основна задача да осигурява обучението на студентите от разкритата през 1995 г. специалност „Топлотехника и инвестиционно проектиране” (ОКС „Бакалавър”) и "Топлотехника" и "Топлотехника и възобновяеми енергийни източници" ("ОКС „Магистър”).

Професионалното направление 5.4  „Енергетика” към което принадлежи специалност „Топлотехника и инвестиционно проектиране” е получило програмна акредитация от НАОА (Прот.№14/24.04.2015 г.) с обща оценка 9,03 (девет цяло и три стотни) и срок на валидност шест години. За обучение в ОНС „Доктор” катедрата има акредитирана докторска програма „Топлотехника“ в професионално направление 5.4  „Енергетика”.

Научно направление в което работи състава на катедрата

«Теоретична топлотехника»
«Приложна топлотехника»
«Механика на флуидите»

Тематика на научните изследвания

 • Числено моделиране на топло- и масообменни процеси;
 • Синтез, изпитания и оптимизация на слънчеви водонагревателни инсталации;
 • Термопомпи с първичен енергиен източник въздух, вода и земя;
 • Термоикономическа оптимизация на промишлени топлотехнически системи;
 • Енергийна ефективност на сгради и промишлени системи;
 • Аеродинамични особености на вентилатори, ветроагрегати;
 • Приложение на инфрачервената термография при анализ на състоянието на енергетични обекти;
 • Компютърни методи за проектиране на топлотехнически инсталации.

Постижения на научните изследвания

"Промишлена енергетика" - Варна;
"Ксела България" ООД;
„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД гр. Варна;
"Ан Енерджи" ООД;
"Еко Зора" ООД;
"ПСОВ" - Варна;
"ДКС" - Варна;
"Веолия Варна" ЕАД и др.

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

 • Лаборатория по термодинамика и топлопренасяне 413М, площ: 100м2, брой места: 20, стенд за определяне коефициента на топлопроводност, ултразвуков дебитомер.
 • Лаборатория по механика на флуидите 314М, площ: 100 м2, брой места: 20, комплексна инсталация за изследване на потоци, характеристики на тръбопроводи, местни съпротивления, водни помпи и др.
 • Лаборатория по аеродинамика 313М, площ: 60 м2, брой места: 15, стендове за изпитания на вентилатори, крилни профили, филтри и други.
 • Лаборатория по горивна техника 12 НУК, площ 100 м2, брой места, газанализатор, уред на Бахарах, уредби за ситов анализ,  калориметрична бомба.
 • Лаборатория по възобновяеми енергийни източници 23а НУК, площ 40 м2, брой места: 10, стенд за изследване коефициента на конвективен топлообмен в акумулатори на слънчеви водонагрематели, стенд за изследване на вътрешното термично съпротивление на топлинни тръби за слънчеви водонагреватели и утилизационни топлообменници, стенд за изследване на утилизационни топлообменници с нискотемпературни термосифони, инсталация  - слънчев водонагревател – термопомпа – ел. бойлер – за БГВ.
 • Открита площадка за метеорологични наблюдения и натурни изпитания,  площ 120 м2, метеорологична станция.
 • Лаборатория по отопление, вентилация и климатизация 237 УПБ, площ: 100м2, брой места: 20, действаща водна отоплителна инсталация с водогреен нафтов котел и термопомпа въздух вода, с конвектори и серпентина за подово отопление, стенд за симулиране работата на отоплителни и климатични инсталации и изпитания на електронни помпи „Грундфос”, стенд за изследване на въздушна струя, стенд за изследване на рекуперативен въздухоохладител, измервателна система „TESTO” 445, комплект измервателни прибори за обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи. 40 kW система Multi V фирмата LG.

Компютърни зали:  419М, 515НУК, общ брой компютри: 36.