Катедра "Екология и опазване наоколната среда" е обучаваща катедра за специалностите:

  • Инженерна екология - бакалавър
  • Инженерна екология - магистър
  • Защита на населението при бедствия и аварии - бакалавър

Обучаваните от катедрата студенти са намерили реализация като инженер-еколози в общини, РИОСВ, Изпълнителна агенция по околна среда, Басейнова дирекция, Морска администрация, в производствени предприятия.  

Катедра "Екология и опазване на околната среда" извършва обучение за придобиване на научната и образователна степен "Доктор" по докторска програма "Системи и усторойства за опазване на околната среда", професионално направление 5.5 "Транспорт корабоплаване и авиация".

Специалностите по които катедрата осигурява обучението са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра

 «Екология и опазване на околната среда»

Ръководител на катедрата

доц. д-р Даниела Симеонова Тонева

Състав на катедрата

доц. д-р инж. Николай Николаев Минчев
доц. д-р инж. Анна Костадинова Симеонова
доц. д-р Стоян Иванов Вергиев
ас. д-р Татяна Любенова Жекова
ас. д-р Стефан Колев Колев
ас. д-р инж. Радостина Атанасова Христова-Минчева
ас. д-р инж. Елена Михайлова Вълкова
ас. инж. Тодорка Денчева Станкова
Лаборант Дияна Илиева Димова

 Създаване на катедрата

Катедра «Екология и опазване на околната среда» е създадена през 1992 година, като профилираща за специалност «Екология и опазване на околната среда». Понастоящем катедрата провежда обучението по специалностите: „Инженерна екология” и „Защита на населението при бедствия и аварии” в редовна и задочна форма на обучение. В катедрата се обучават докторанти по Докторска програма «Системи и устройства за опазване на околната среда».

Научно направление в което работи състава на катедрата

·  Изследване компонентите и факторите на околната среда;
·  Морска екология;
·  Системи и устройства за опазване на околната среда;
·  Управление качеството на атмосферния въздух;
·  Устойчиво развитие на индустриални зони и извънградски територии
.  Екология
.  Екологичен мониторинг

Тематика на научните изследвания

·  Управление качеството на атмосферния въздух;
·  Интегрирано управление на водите;
·  Интегрирано управление на отпадъците;
·  Технологии за пречистване на отпадъчни газове и отпадъчни води;
·  Управление на крайбрежните морски води
·  Опазване на биологичното разнообразие;

Постижения на научните изследвания

·  Подобряване на екологичния статус на крайбрежните черноморски води;
·  Оценка и управление на шума в околната среда на гр. Варна;
·  Разработване на партньорска мрежа за устойчиво развитие и опазване на околната среда в Североизточна България;
·  Изследване биологичната деструкция на негодни за употреба метални изделия и получаване на наноразмерни прахове;
·  Устойчиво управление на биологични разградими общински отпадъци
·  Изследване на влиянието на ветроенергийните проекти върху околната среда;
·  Мониторинг на морските отпадаци съгласно Рамкова Директива за Морска Стратегия;

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

·  Лаборатория по морска екология, химия и аналитична химия – 1брой – изградена през 2008г. – оборудвана с модерна научноизследователска апаратура за лабораторно-аналитична работа – площ 88m2;
·  Лаборатория по замърсяване на водите и технологии за пречистване – обзаведена със спектрофотометри, фотометър, аналитични везни – площ 88m2;
·  Лаборатория по замърсяване на въздуха – обзаведена с аспиратори за пробонабиране на газообразни замърсители и прах от атмосферния въздух; газоанализатори за вредни вещества във въздуха на работната среда и в отпадъчни газове; газоанализатор за измерване на парниковия газ N2O във въздуха - площ 54m2;
·  Лаборатория по базови биологични дисциплини – обзаведена с инкубатор, апарат на Кох, микроскопи, везни, бинокулярни лупи, спектрофотометър, хладилник за съхранение на проби – площ 27m2;
·  Лаборатория по почвознание и агрохимия – оборудвана е със спектрофотометър, сушилня, камина, техническа везна, сита с различен диаметър на отворите за пресяване на почвени проби, влагомер за влажност на почва със сонди, както и стандартно химическо оборудване, pH метри – площ 27m2
·  Лаболатория по микро биология и микробиологични методи за пречистване - оборудвана е със спектрофотометър, вакум филтрационна система, микроскопи и стандартно микробиологично оборудване - площ 54m2.
·  Тренажор по природни бетствия със 120о екран и специализиран софтуер за симулация на поведение при извънредни ситуации, бедствия и авари – площ 88m2.