Професионална реализация. Инженер-дизайнерът със специалност „Индустриален дизайн“ и с образователно-квалификационна степен „Бакалавър" или „Магистър" получава подготовка за извършване на висококвалифицирани проектантски, конструкторски, творчески, изпълнителски и управленски дейности в областа на: дизайн на машиностроителни, електротехнически и електронни изделия за промишлеността, изделия за бита и промишлеността, дизайн на битова техника, графичен дизайн и реклама, интериорен и екстериорен дизайн, художествен дизайн.

В тези области на професионална активност „Бакалаврите“ и „Магистрите“ от специалност „Индустриален дизайн“ следва да прилагат технико-икономически, еколого съобразни и ергономични дизайнерски подходи и методи.

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра

« ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН »

Ръководител на катедрата

проф. д-р Пламен Василев Братанов

Състав на катедрата

доц. д-р Цена Радкова Мурзова
доц. д-р Момчил Тодоров Тачев
доц. д-р инж. Тихомир Атанасов Доврамаджиев
гл. ас. д-р Кремена Цанкова Маркова
гл. ас. д-р Гинка Великова Жечева
гл. ас. д-р Илия Наумов Илиев
гл. ас. д-р Дарина Недкова Добрева
ас. д-р Галина Димитрова Станева
ас. Венцислав Георгиев Марков
ас. д-р Мариана Радкова Мурзова

Създаване на катедрата

Катедра „Индустриален дизайн” е обособена като самостоятелна през април 2009г. и е  профилираща за студентите от специалност „Индустриален дизайн” и докторантите по „Ергономия и промишлен дизайн“. 

Научно направление в което работи състава на катедрата

 „Ергономия и промишлен дизайн“
„Изкуствознание и изобразителни изкуства“
„Приложна геометрия и инженерна графика“

Тематика на научните изследвания

Изследователската и аналитична дейност в областта на ергономията и дизайна;
Създаване на оригинални проекти и произведения на визуалните  изкуства;
Проблематика в сферата на техническото документиране и инженерната графика.

Постижения на научните изследвания

„Община- Варна“
„Комфорт“ ООД- гр Варна
„Корект“ ЕООД- гр Търговище
„Дедроск“ ООД- гр Варна
„Елита Комерс С“ООД - гр Варна
„Паркинги и гаражи“ ЕАД- гр Варна
„НИКИ“ ООД- гр Правец
„Техномаркет“- гр. Казанлък

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

 ·  Лаборатория за художествена обработка на металите,  МФ 601 - 110м², оборудвана с керамична пещ, топилна пещ; пещ за фюзинг и други специализирани машини и инструменти.
·  Лаборатория по приложни изкуства и дизайн  ЛАК, 170м²- 110м², оборудвана с компресор, пясъкоструй, струг, фреза и други специализирани машини и инструменти.

·  Компютърни зали:
-       МФ 511, 33 м², с 8 компютъра,
-       МФ 514, 83 м², с 12 компютъра,
-       МФ 520, 37 м², с 10 компютъра,
-       МФ 521, 83 м², с 12 компютъра,

оборудвани със специализиран софтуер, обслужващ дисциплините „Компютърна анимация“, „Графичен дизайн“, „Инженерна графика“, „Проекционни методи“, „Компютърно 3D проектиране“, „Дигитална графика“   „Мултимедийно проектиране“  и др.
·  Лаборатория „ Визуални техники“,  НУК 16 А - 20м², обслужваща дисциплините „Рисуване“ и „Алтернативни визуални техники“.