Катедра 'Механика и машинни елементи" осигурява фундаментална подготовка по дисциплините "Теоретична механика", "Механика", "Техническа механика", "Съпротивление на материалите", "Теория на машините и механизмите" за специалности от професионални направления: "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника, автоматика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Енергетика" и др.

Научно-изследователската дейност и международното сътрудничество са свързани с научните направления: Динамика на механични системи, Механика на непрекъснатите среди, Роботика и мехатроника, Теория на трептенията, Вибродиагностика и др.

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра

«Механика и машинни елементи»

Ръководител на катедрата

доц. д-р инж.  Николай Тодоров Куртев

Състав на катедрата

доц. д-р инж. Диян Минков Димитров
доц. д-р инж. Зоя Цонева
доц. д-р инж. Александрина Банкова
гл. ас. д-р инж. Йордан Симеонов Бояджиев
гл .ас. д-р инж. Стефан Илчев Тенев
гл. ас. Исмаил Исмаилов Мехмедов
гл .ас. Ивалена Живкова Вълчева-Георгиева
ас. инж. Красимира Стоянова Колева
ас. инж. Янка Петрова Кръстева

Създаване на катедрата

Катедрата е създадена при откриването на университета  през 1963 г. Първите преподаватели на катедрата са проф. инж.  Иван Кисьов, проф. инж. Марко Тодоров, доц. инж. Ганчо Узунов, доц. д-р инж. Любомир Панайотов,  доц. д-р Петър Драгулев.

Научно направление в което работи състава на катедрата

Статично, кинематично, динамично и якостно изследване на конструкции, механизми, машини и др. механични системи от твърди и деформируеми елементи.

Тематика на научните изследвания

 

·  Динамика на системи от твърди и деформируеми тела
·  Методи за измерване на механични величини;
·  Динамика на пропулсивния комплекс на кораба и на корабните валопроводи ;
·  Виброзащита на машини и съоръжения ;
·  Динамика на роботи и манипулатори ;
·  Числени методи за изследване на непрекъснати среди ;

Постижения на научните изследвания

 

През последните 5 години  извършените научни изследвания са в  съответствие със стратегията за развитие на научните изследвания в ТУ-Варна в направление ‘‘Корабостроене, корабоплаване, морски науки и технологии'' - 11.14. ”Разработване на методи и средства за измерване на механични величини” и приоритет III.4 „Разработване на нови материали, машини и технологии. Повишаване на производителност, надеждност, бързодействие, подобряване (управление) на качеството.

Разработени са следните проекти:

- Проект 21/КФ-2007 – ‘Безконтактно измерване на мощност’.
- Проект 24/КФ-2008 – ‘Времеви метод за измерване на деформации и напрежения’.
- Проект 28/КФ-2009 – ‘Многоканална система за измерване на механични величини’.
- Проект 29/КФ-2009 – ‘Стенд за балансиране на еластични ротори’.
- Проект ДРНФ 02-7/2010-2011 г.“Иновативни технологии за използване на ветровата и вълновата енергия в бреговата зона.“

-Проект НП7. ,Експериментална проверка на виброзащита на гредови конструктивни елементи с високоеластични демфери.

Част от проектите са разработени за:

·  АЕЦ – Козлодуй;
·  Лукойл – Бургас;
·  Девненски заводи и други

 За периода 2007-2012 година преподавателите от катедрата са публикували  в научни списания у нас и в чужбина общо 89 научни статии.

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

·  Зала 3-М. Лаборатория по «Съпротивление на материалите», 30 м2.

Лабораторията по ‘Съпротивление на материалите’ е съоръжена с две машини за изпитване на материалите на опън или натиск, съответно до 1 тон и 10 тона, както с машина за изпитване на материалите на усукване. Разполага също и с апаратура за измерване на деформации и напрежения.

·  Зала 813 –М.Лаборатория по «Числени методи за изследване на конструкции», 30 м2.

 Лабораторията по ‘Числени методи за изследване на конструкции’ разполага с 6 работни места за работа с компютри и софтуер (Solid works, SDAN) за изследване на напрегнатото и деформирано състояние на конструкции при статично и динамично натоварване

·  Зала 826-М.Лаборатория по «Теория на машините и механизмите», 30 м2.

Лабораторията по ‘Теория на машините и механизмите’  разполага с различни машинни агрегати за изследване на динамиката на машините  и лабораторни модели за изследване на кинематиката на различни механизми. Съоръжена е с измервателна апаратура за измерване на шум и вибрации  на машини.

·  Механична работилница, 30 м2.

Катедрата разполага и с механична работилница, съоръжена с машини за механична обработка на метали – струг, фреза и бормашина.