Специалност Транспортна техника и технологии (Двигатели с вътрешно горене и Автомобили) с образователно-квалификационни степени Бакалавър и Магистър е от професионална област Техника и технологии, професионално направление Транспорт, корабоплаване и авиация. От 2017 година е разкрита нова специалност Автомобилна техника от професионално направление Машинно инженерство.

Обучението по специалност ТТТ се провежда от 1963 год. Тя е първоприемник на специалност Двигатели с вътрешно горене по която са обучавани студентите до 1993 год. в катедра ДВГ.

Образователните цели на специалност Транспортна техника и технологии в образователно-квалификационните степени (ОКС) Бакалавър и Магистър са свързани с обучението на висококвалифицирани, широкопрофилни специалисти с висше образование с възможности за реализация в почти всички области на съвременната машиностроителна и транспортна промишленост: двигателостроене, автомобилостроене, експлоатация и ремонт на транспортната техника, организация и управление на транспорта, екологията, както и за научна, развойна и проектантска дейност във фирми, институти и други научни звена.

Катедра ТТТ е в състава на Машинно-технологичния факултет. Катедрата се състои от 8 редовни преподаватели, 3 гост преподавателя, 4 редовни докторанти, 1 технически секретар.

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра

«Транспортна техника и технологии»

Ръководител на катедрата

доц. д-р инж. Здравко Динчев Иванов

Състав на катедрата

доц. д-р инж. Сергей Георгиев Белчев
доц. д-р инж. Трифон Петков Узунтонев
доц. д-р инж. Росен Петров Христов
гл. ас. д-р инж. Стефан Матеев Стефанов
гл. ас. д-р инж. Веселин Тодоров Михайлов
aс. инж. Стоян Стоянов
aс. инж. Делян Петков

 Създаване на катедрата

През 1966 год. се създава катедра «Двигатели с вътрешно горене», преименувана през 1993 година в «Транспортна техника и технологии». От 1987 год. обучението на студентите в катедрата се извърш-ва в два модула: модул ДВГ и модул МТС «Моторни Транспортни средства». Обучението по специал-ност «Транспортна техника и технологии» се про-вежда от 1997 г.Образователните цели на специал-ност «Транспортна техника и технологии» в образователно-квалификационните степени:  «Бакалавър» и «Магистър» са свързани с обучението на висококвалифицирани, широкопрофилни специа-листи с висше образование.

Научно направление в което работи състава на катедрата

·  Динамика, вибрации и шум на транспортните средства;
·  Конструкция на двигателите с вътрешно горене;
·  Работен процес на двигателите с вътрешно горене и алтернативни горива;
·  Автоматични предавателни кутии и трансмисии;
·  Автотехническа експертиза на пътно-транспортни произшествия.

Тематика на научните изследвания

·  Проект: Регионален център за устойчиво развитие и използване на земеделска и транспортна техника.  Секция: Газови и биогорива използвани за работа на ДВГ.
·  Проект: Изследване горивния процес на дизелов двигател при работа с пиролизно масло и боров терпентин. Възложител: Monash University, Clayton Campus Viktoria, 3800, Australia.

Постижения на научните изследвания

·  Monash University, Clayton Campus Viktoria, 3800, Australia.

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

·  Лаборатория по «Изпитване на ДВГ»  - зала 608 М, площ 37 м², стенд – Хидравличен динамометър,  модел D4.
·  Лаборатория по « Динамика и трептение на ДВГ и МТС»  - зала 610 М, площ 37 м², стенд – Електровихров  динамометър,  тип SCHENCK.
·  Лаборатория по « Горивни уредби»  - зала 712 А, площ 37 м², стенд – Електровихров  динамометър,  тип SCHENCK.
·  Лаборатория по « Екологични характеристики»  - зала 712 Б, площ 37 м², стенд – Електровихров  динамометър, SCHENCK.
·  Лаборатория по « Теория на ДВГ »  -зала 713 Б, площ 37 м², стенд – Пендел генератор.