Катедра „Материалознание и технология на материалите” (МТМ) е една от структуроопределящите катедри в ТУ-Варна. Тя е основана през първата учебна 1963/64 г, на нововъзстановеното през 1962 г. Висше Техническо Училище. 

Катедра „Материалознание и технология на материалите” е водеща катедра за обучението по специалностите: Машиностроителна Техника и Технологии (МТТ) - образователна и квалификационна степен Бакалавър; Съоръжения и инсталации за химическа, нефтената и газовата промишленост (СИХНГП)- Бакалавър;  Машиностроителна Техника и Технологии (МТТ) - Магистър; Химическо Машиностроене - Магистър; Технология Машини и Системи за Заваръчното Производство - Магистър; Материалознание и Технология на Машиностроителните Материали  шифър 02.01.02 – "Доктор"

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра

 «Материалознание и технология на материалите»

Ръководител на катедрата

доц. д-р инж. Пламен Недков Петров

Състав на катедрата

доц. д-р инж. Сергей Киров Киров
доц. д-р инж. Николай Минчев Атанасов
доц. д-р инж. Георги Стефанов Антонов
гл.ас. д-р инж. Десислава Йорданова Минчева
гл.ас. д-р инж. Даниела Тодорова Спасова
ас. д-р инж. Татяна Миткова Мечкарова

Създаване на катедрата

Катедра МТМ е създадена през 1963 г. От самото начало започва и работа по научноизследователска тематика. Научно-изследователската работа (НИР) винаги се е приемала като основна, наред с учебната работа (УР).

Научно направление в което работи състава на катедрата

«Материалознание и технология на материалите»; «Материалознание и термообработка»;
«Металолеене»;
«Пластична деформация»;
«Заваряване»;
«Химическо машиностроене».

Тематика на научните изследвания

·  Механични изпитвания;
·  Специални методи за формоване и леене;
·  Ремонтновъзстановителни технологии;
·  Технологии и съоръжения за пластична обработка на металите;
·  Термична и химико-термична обработка на материалите;
·  Консултантски и експертни оценки в областта на материалознанието, на изпитването и изследването на материалите и технологиите за обработка – леене, заваряване, пластична обработка;
·  Диагностика и надеждност на химическо оборудване;
·  Неразрушаващ контрол на съоръжения

Постижения на научните изследвания

·  Солвей соди АД - Девня;
·  Агрополихим АД – Девня;
·  ТЕЦ – Варна ЕАД;
·  Лукойл АД – Бургас;
·  Фикосота ООД – Шумен
·  КММ АД – Шумен
·  Лифтън България ЕООД – Русе
·  Плазма ЕООД – Варна
·  МТГ „Делфин” АД –Варна
·  Корабно машиностроене АД – Варна и др.

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

 Лаборатории за:

·  Термична, химико-термична и повърхностна термична обработка:  зала 135УПБ и прилежащите към нея помещения; площ над 300 m2; установки за газово карбонитриране, уредба за индукционно закаляване, участък за обемна термична обработка
·  Леене: 121УПБ, 123УПБ; площ 250 m2; стендове за изпитване на формовъчни смеси и за определяне свойствата на леярските сплави; участък за топене и леене на цветни сплави
·  Пластична деформация: зала 120УПБ, 133УПБ; площ 100 m2; валцова машина, преса 63 t, машина за изпитване 20 t
·  Заваряване: 219 УПБ; площ 120 m2; токоизточници и установки за ръчно електродъгово заваряване, за полуавтоматично заваряване в защитна газова среда, за аргонодъгово заваряване
·  Механични изпитвания;14, 15М; площ 230 m2; изпитвателни машини, уреди за определяне на твърдост и ударна жилавост
·  Металографски анализ; 216, 220М; площ 110 m2; уредби за подготовка на шлифове, оптични и електронен микроскоп