Катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини" (ТМММ) е създадена с основаването на ТУ-Варна (тогава ВМЕИ-Варна) през 1969 г. u е първоприемник на общата Машиностроителна катедра на университета.  През годините катедрата обучава както студенти и докторанти по специалности в област "машинно инженерство", така и участва с водене на дисциплини от други специалности на Технически университет - Варна.

Понастоящем основните дейности на катедра ТМММ са свързани с обучението на студенти в ОКС "Бакалавър" и "Магистър" по специалностите "Компютъризирани Технологии в Машиностроенето" и "Машиностроителна Техника и Технологии", както и в ОНС "Доктор" по специалност "Технология на машиностроенето".

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра

 «ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО  И   МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ»

Ръководител на катедрата

доц. д-р инж. Таня Георгиева Аврамова

Състав на катедрата


доц. д-р инж. Стоян Димитров Славов
доц. д-р инж. Соня Кънчева Въчинска-Александрова
гл. ас. д-р инж. Димка Костадинова Василева
гл. ас. д-р инж. Красен Ананиев Кръстев
гл. ас. д-р инж. Мария Иванова Консулова-Бакалова
ас. инж. Георги Венелинов Вълчев

 Създаване на катедрата

Катедра ТМММ е създадена с основаването на ВМЕИ-Варна през 1962 г. и е първоприемник на общата машиностроителна катедра. Първи неин ръководител е бил ст.преп.Йордан Пашов.

Научно направление в което работи състава на катедрата

·   Управление на производствените процеси;
·   Производствени технологии;
·   Металорежещи машини и CNC системи;
·   Рязане на материалите и режещи инструменти;
·   Метрология и метрологично осигуряване;
·   Автоматизация и роботизация на производството.

Тематика на научните изследвания

·  Нови конструкции инструменти и процеси за механична обработка, включително чрез повърхностно пластично деформиране (ППД) на различни видове повърхнини.
·  Проектиране, моделиране и изследване на технологични системи и обекти.
·  CAD/САМ/CAE технологии и съвременни металообработващи машини и системи.
·  Управление на качеството, риска и надеждността на технологични системи, процеси и обекти.
   Триизмерно сканиране и отпечатване на машиностроителни обекти.

Постижения на научните изследвания

·  Лукойл Нефтохим – Бургас
·  Техно Ринг ЕООД – Варна
·  Булярд – Варна
·  Кораборемонтен завод „Делфин 1” – Варна
·  Транстриумф  АД  Холдинг – Варна
·  Транстрой Варна АД – Варна
·  Черно море – Варна
·  SIMENS – София
·  СОЛОВЕЙ СОДИ – Девня
·  НОРД АД – Варна
·  Тексим ЕООД – София
·  Мадара – Шумен
·  БИОЕКО АД – Варна
·  Строителство и ремонт АД – Девня
·  Кораборемонтен завод  Одесос – Варна
·  АДИАН АД – Варна
·  ДИТРА – София
·  Варна ПАК – Варна
·  ИНХОМ 98 ООД - Варна

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

·  Лаб.701, 722 и хале 1 – 320 м2, Производствени технологии. Опитни установки за изследване на довършителни технологични процеси и различни видове ППД обработки. Лаборатория за бързо прототипиране на технологични обекти.
·  702 – 63 м2, автоматизация и роботизация на машиностроителното производство.
·  705 и хале 2 – 650 м2 машини с ЦПУ, динамика на работа на машините.
·  823, 718, 831 общо 240 м2 съдържат 50 работни места, позволяващи 3D моделиране, разработване на CAD/САМ/CAE технологии. Към  ОУЛ "CAD/CAM/CNC системи" (зала 718) има и два симулатора на системи за ЦПУ на HAAS.
·  720, 721 – 130 м2 – обработка чрез рязане и режещи инструменти. Стендове за измерване силите и температурата в зоната на рязане, както и изследване на съвременни конструкции режещи инструменти
704 Лаборатория за бързо прототипиране на машиностроителни обекти.