Технически университет – Варна представя възможности за краткосрочни специализации в чуждестранни университети – асоциирани партньори по проекта

Покана за участие в краткосрочни специализации в изпълнение на Дейност 10 и изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени в изпълнение на Дейност 15  по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

Прочети още...

Технически университет – Варна обявява конкурс за подбор на обучители за обучения на преподаватели по направления „чуждоезикови умения (английски език)“ и „дигитални умения“

Обявява за конкурс за подбор на обучители за обучения по дигитални и чуждоезикови умения (английски език) на преподаватели в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform

В изпълнение на Дейност 9 „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

Прочети още...

Обучение със системата за борба с плагиатството – StrikePlagiarism

дата: 6 април 2023 г. (четвъртък)

час: 14.30 часа

място: конферентна зала на НУК

лектор: Доника Гавова, експерт към МОН, координатор за България

Прочети още...

НОВА БАНКОВА СМЕТКА НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Във връзка смяна на банката обслужваща Технически университет, считано то 03.04.2023 год. НОВАТА банкова сметка е:

IBAN: BG08STSA93003116000301

BIC: STSABGSF

БАНКА ДСК АД

Стани мениджър за един ден в агрополихим АД

С удоволствие Ви информираме, че АГРОПОЛИХИМ АД продължава традицията да бъде организация –домакин в поредното 21-во издание на най-популярната национална инициатива на JA Bulgaria „Мениджър за един ден“.

Към кого е насочена инициативата? - Ученици от средните училища и студенти от висшите учебни заведения.

Цел на инициативата: Възможност за младите хора да работят рамо до рамо с най-добрите мениджъри, да получат професионална ориентация и да открият своето призвание.

Прочети още...

 

Технически университет – Варна обявява конкурс за попълване на управленския екип на проект за Модернизация на ВУЗ

На 19.07.2021г. Технически университет – Варна сключи договор по ОП НОИР за приблизително 2 млн. лв., целево насочен към модернизация на Университета. Проектът BG05M2OP001-2.016-0028-C01 „Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се изпълнява в партньорство с три български и три чуждестранни университета. Основните цели са модернизация на учебното съдържание (създаване на нови учебни планове и учебни програми), повишаване квалификацията на кадрите и докомплектуване на материално техническата база. Дейностите по проекта целят подпомагане цифровата трансформация на образованието и създаването на четири нови специалности -- интердисциплинарната специалност „Интелигентни транспортни системи“ в ОКС „Бакалавър“ и три магистърски програми: “Smart Cities”, “Интелигентно производство на електрическа енергия“ и  “Интелигентни системи за дома, офиса и медицината”.

Прочети още...

Заповед във връзка с великденски и майски празници 2023

Прочети още...

 

Технически университет – Варна обявява конкурс за попълване на екипа на проект BG05M2OP001-2.016-0002-С01 за Модернизация на ВУЗ

На 24.06.2021г. Технически университет – Варна сключи споразумение с ИУ-Варна за изпълнение на заложените дейности и критерии по проект BG05M2OP001-2.016-0002-С01 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“. Проектът е финансиран по процедура BG05M2OP001-2.016 ,,Модернизация на висшите училища”, със съфинансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове, и се изпълнява в партньорство от 4 български и 13 чуждестранни университета.

Прочети още...

Предстоящо национално средношколско състезание "ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ 2023" в ТУ-Варна

Седмото национално средношколско състезание „ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ” на тема „ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ“ ще се проведе присъствено на територията на Електротехнически факултет в Технически университет – Варна. Събитието ще бъде официално открито на 24 март 2023 г., от 9.00 часа, в зала 212Е от организаторите на състезанието – Технически университет – Варна и РУО-Варна.

Прочети още...

Технически университет Ви кани да участвате в тридневна КАРИЕРНА БОРСА „Електроника и високи технологии“.

Тя ще се проведе в периода 29.03.2023 – 31.03.2023 във фоайето на Електротехническия факултет на Технически университет - Варна.

По време на кариерната борса ще може да направите подбор и среща със студенти в сферата на професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”, Информационно-комуникационни технологии и други.

В рамките на кариерната борса ще се проведе ХАКАТОН по технически проблем, зададен от участващите работодатели.